پرداخت حضوری

 

شماره حساب انجمن حمایت از خانواده های زندانیان استان اصفهان

      ۰۲۰۱۱۳۷۵۷۷۰۰۸    بانک ملی

 ۵۹۵۹   بانک ملی – شعبه دادگستری اصفهان

***********

شماره حساب ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان

   ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷   بانک ملی

۵۵۵۵  بانک ملی