شماره حساب

آسان پرداخت ( آپ )

*۷۳۳*۴*۵۹۵۹#

پرداخت با موبایل از طریق کارت عابر بانک و رمز دوم

به حساب انجمن خیریه حمایت از زندانیان اصفهان

***********

شماره حساب انجمن حمایت از خانواده های زندانیان استان اصفهان

      ۰۲۰۱۱۳۷۵۷۷۰۰۸    بانک ملی

 ۵۹۵۹   بانک ملی – شعبه دادگستری اصفهان

***********

شماره حساب ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان

   ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷   بانک ملی

۵۵۵۵  بانک ملی