معرفی برنامه

arm esfیک شهر ضیافت

” یک شهر ضیافت 94 ” برنامه ای است زنده و ترکیبی ، تولیدشده در شبکه اصفهان که تلاش دارد در سال ((دولت و ملت ، همدلی و همزبانی)) ، نگاهی فرهنگی و اسلامی به مسائل و مشکلات زندانیان جرائم غیرعمد داشته باشد.

در این طرح که با همکاری و هماهنگی کامل دادگستری ، دادستانی و اداره کل زندان های استان ، انجمن حمایت از خانواده نیازمند زندانیان و ستاد دیه استان اصفهان برنامه ریزی شده است ، هر شب از محل حامیان برنامه و نیز کمک های مردمی ، یک یا تعدادی از زندانیان دیه (جرائم غیرعمد) آزاد شده و در صورت تمایل ، در برنامه حضور خواهند یافت.