شماره حساب

شماره حساب انجمن حمایت از خانواده های نیازمند زندانیان استان اصفهان

      ۰۲۰۱۱۳۷۵۷۷۰۰۸    بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۳۳۴۶۹

 ۵۹۵۹   بانک ملی – شعبه دادگستری اصفهان

*************************

شماره حساب ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان

   ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷   بانک ملی

۴۸۴۴۵۶۲/۶۶   بانک ملت

۰۱۰۲۶۷۹۳۶۶۰۰۷   بانک صادرات

۷۷۷۷#*۷۸۰*   آسان پرداخت

شماره کارت بانک ملی

۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۸۵-۴۳۲۱