شماره حساب | یک شهر ضیافت

شماره حساب

 

شماره حساب انجمن حمایت از خانواده های نیازمند زندانیان استان اصفهان

      ۰۲۰۱۱۳۷۵۷۷۰۰۸    بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۳۳۴۶۹

 ۵۹۵۹   بانک ملی – شعبه دادگستری اصفهان

*************************

شماره حساب ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان

   ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷   بانک ملی

۵۵۶۳  بانک ملی

۴۸۴۴۵۶۲/۶۶   بانک ملت

۶۸۲۰۷۴۵۷۴   بانک تجارت

۰۱۰۲۶۷۹۳۶۶۰۰۷   بانک صادرات

۷۷۷۷۰۳۱#*۷۸۰*   آسان پرداخت